U tijeku su završni radovi na žičari Sljeme - Kanal 5

U tijeku su završni radovi na žičari Sljeme

Nova žičara na Sljemenu bit će namijenjena javnom prijevozu putnika od polazne postaje u Dolju do vidikovca na Sljemenu čime će se rasteretiti postojeća prometna infrastruktura do Sljemena te dodatno povećati atraktivnost lokacije. Žičara će prolaziti trasom stare, ali će imati više gondola (84) u koje će se moći smjestiti 10 putnika i vozit će brže (vožnja od početne stanice do vidikovca trajat će svega 16 minuta). 

Završetak radova testiranja opreme očekuje se sredinom studenog 2020, a odmah potom i ishođenje uporabnih dozvola, te puštanje žičare u rad. 

Od ćega se sastoji žičara? Sastoji se od donje postaje, 2 niskonaponske transformatorske stanice, kutne građevine, međupostaje Brestovac, gornje postaje i same žičare s pripadajućim elektroenergetskim i telekomunikacijskim vodovima. 

Ukupni troškovi gradnje žičare sukladno sklopljenim ugovorima i aneksima iznose 389.672.810,49 kuna za građevinske radove, 695.516,06 kuna za sanitarno opremanje te 123.938.771,05 kuna za dopremu i ugradnju opreme žičare, što sveukupno iznosi 514.307.097,60 kuna. 

Osim navedenog, vezano za žičaru postoje i troškovi projektiranja, izgradnje, premještanja i zaštite električnih instalacija te priključenja na mrežu u iznosu od sveukupno 12.291.446,89 kuna. Također, tu su i troškovi priključaka  na infrastrukturu u iznosu od 11.784.053,00 kuna, troškovi sanacije klizišta u iznosu od 5.657.960,00 kuna, troškovi projektiranja i projektantskog nadzora u iznosu od 8.472.896,30 kuna, troškovi nadzora nad izgradnjom u iznosu od 1.858.776,00 kuna, troškovi privremene regulacije prometa u iznosu od 888.791,05 kuna te troškovi priključaka na vodne građevine u iznosu od 117.012,95 kuna.

Od navedenog je do sada realizirano 490.034.866,84 kuna, a uvažavajući činjenicu da su radovi pred završetkom, neće doći do troškova većih od ugovorenih.

Također, vezano za izgradnju žičare, postoje i daljnji troškovi uklanjanja stare žičare u iznosu od 2.353.224,65 kuna, troškovi sanacije objekata starih postaja žičare u iznosu od 1.689.476,80 kuna, što zajedno s troškovima pripremnih radova za navedene aktivnosti iznosi 4.500.660,05 kuna. 

Troškovi krčenja šume na trasi žičare, koje su poslove obavile Hrvatske šume d.o.o., iznosili su 999.803,39 kuna u 2017., 277.038,00 kuna u 2018. i 960.659,34 kuna u 2020. godini.

Također, prije početka gradnje same žičare, odnosno u razdoblju od veljače do srpnja 2017., obavljeni su radovi rekonstrukcije tramvajske pruge od Mihaljevca do Gračanskog Dolja, vrijednost kojih radova je iznosila 24.221.487,29 kuna, a koji su radovi financirani u 85% iznosa iz Kohezijskog fonda i 15% iz državnog proračuna i predstavljali su dio projekta modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu.

Osim toga, u neposrednoj okolici žičare je u tijeku gradnja odnosno rekonstrukcija dijela Gračanske ceste s rotorom i parkiralištem. Ukupna vrijednost tih radova je 6.038.113,23 kuna. Također, u tijeku je i gradnja novog dijela niskotlačnog plinovoda u dužini od 240 metara, ukupne vrijednosti 497.653,31 kunu.

Što se same žičare tiče, trasa nove se većim dijelom podudara sa trasom stare žičare, uz njeno produljenje u gornjem i donjem dijelu. Širina koridora nove žičare je 16 m, ukupna nagibna duljina iznosi 5017 m, a njena horizontalna projekcija 4926 m.

Visinska razlika između Donje i Gornje postaje iznosi 754 metra. Osim Donje i Gornje postaje, na trasi žičare je izgrađena Kutna građevina i Međustanica Brestovac, a na trasi je izgrađeno 29 stupnih mjesta sa 34 stupa (pojedina stupna mjesta neposredno uz objekte na trasi sadrže dva stupa zbog potrebe umirenja kabina prije njihovog ulaska u objekte). Visine stupova su od 6,05 m do 43,51 m, ovisno o konfiguraciji terena.

Duž trase su izgrađeni instalacijski kabelski vodovi za potrebe žičare, telekomunikacijski vodovi, kabelski vodovi upravljanja, nadzora i signalizacije te sustava uzemljenja. Trasa je osvijetljena, pokrivena video nadzorom i audio sustavom. Gondole su predviđene za prijevoz najviše 10 osoba te su opremljene grijanim sjedalima, rasvjetom, WiFi-em, interkomom i video nadzorom, kao i  vanjskim dodatkom za smještaj skija i sportske opreme.

Donja postaja se nalazi neposredno uz okretište tramvaja broj 15, u Gračanskom Dolju, između postojećih prometnica Gračansko Dolje i Gračanske ceste. Donja postaja je izvedena sa šest etaža –  dvije podzemne i četiri nadzemne. Podzemne etaže su etaža -2 i etaža -1.

U podzemnoj -2 etaži (neto površina 4.289,71 m²) je smještena javna garaža te prostor za elektroagregat, a u podzemnoj -1 etaži (neto 4.211,08 m²) garaža i prostor spremišta, info point, te prostori rezervirani za smještaj opreme grijanja i klimatizacije, transformatorske komore, prostori za smještaj elektroopreme HEP-a, ZET-a i sprinkler stanice.

U prizemlju (neto 1.583,32 m²) su smješteni peroni za ukrcaj i iskrcaj putnika s pripadnim platoima, čekaonice za putnike, sanitarni čvor za putnike, radne prostorije žičare te ostali popratni sadržaji kao što su kiosci, suvenirnica, caffe bar i trgovina sportske opreme.

Na 1. katu (neto 1.150,48 m²) smješteno je spremište kabina i prostor za njihovo održavanje.

Na 2. katu (neto 1.622,95 m²) nalaze se sportski sadržaji i prostor za smještaj klimakomora.

Treći kat (neto 608,52 m²) je predviđen za smještaj prostora za sjedenje (lounge) i urede uprave žičare.

Kolni ulaz u garažu izveden je sa sjeverne strane objekta, a izlaz na južnom dijelu objekta. Iskrcaj i ukrcaj putnika će se nadgledati iz kontrolnih kabina neposredno i putem video nadzora.

Kutna građevina (neto 17,12 m²) je smještena sjeverno od Donje postaje i njena funkcija je promjena smjera trase žičare. Ukrcaj i iskrcaj putnika na ovoj građevini nije predviđen. Kutna građevina se sastoji od četiri stupa i servisne platforme. Na objektu nije predviđen stalni boravak pogonskog osoblja.

Nova ulazno-izlazna postaja Brestovac se nalazi u Parku prirode Medvednica, istočno od sanatorija Brestovac. Pristup ovom objektu je servisno-kolnim prilazom sa Sljemenske ceste, a objekt se sastoji od suterenskog dijela (neto 662,90 m²) i prizemlja (neto 131,10 m²) gdje su smješteni ulazno izlazni peroni i kontrolna soba s upravljačkim pultom. U suterenskom dijelu objekta je smještena strojarnica s glavnim pogonskim motorom sustava žičare, kao i oprema za rezervni pogon koji čini dizel motor i spremnik dizel goriva. Uz strojarnicu, u suterenskom dijelu građevine su smješteni prostori za servis i skladištenje nužnih rezervnih dijelova, sanitarije za putnike i prostori za smještaj i rad operativnog osoblja (na postaji će se tijekom rada u smjeni nalaziti po tri djelatnika).

Trasa žičare završava na novoj Gornjoj postaji (neto 1.097,84 m²) koja se sastoji od etaže -1 u kojoj su smješteni sanitarni čvorovi i prostorije za smještaj elektro i strojarske opreme, prizemlja gdje su smješteni peroni, blagajna, kontrolne sobe i drugi radni prostori žičare, te nateznog postrojenja za napinjanje užeta gornjeg pogonskog odsjeka i dodatna strojarska oprema.

U sklopu radova su položena dva srednjenaponska elektroenergetska voda od NTS Donja Postaja do spoja na postojeću elektroenergetsku mrežu, dva srednjenaponska elektroenergetska voda od NTS Brestovac do spoja na postojeću elektroenergetsku mrežu. Svi objekti spojeni su  na sustav javne vodoopskrbe, a odvodnja otpadnih voda iz Donje postaje priključena je na sustav javne kanalizacije. Za Međupostaju Brestovac je izgrađena interna kanalizacija i vodonepropusna sabirna jama, dok će se za odvodnju otpadnih voda iz Gornje postaje koristit postojeća sabirna jama koja je bila u sustavu Gornje postaje stare žičare Sljeme.

Također, izvedeni su makadamski servisno-kolni putevi do stupova na trasi ukupne duljine 2180 m.

Završetak radova testiranja opreme očekuje se sredinom studenog 2020. Odmah potom očekuje se ishođenje uporabnih dozvola, te puštanje žičare u rad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.